โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
บุคลากรทางการศึกษา

นายนัทธพงศ์ คังกัน
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0828515090

นางสาววชิราพร อนุวรรณ
ครูธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0970283841
อีเมล์ : Kw.Wachiraphon@gmail.com